VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY A PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA
EDUJUMPS

edujumps je koncept pohybovo-vzdelávacích kurzov pre deti, ktoré si môžu objednať rôzne inštitúcie alebo rodičia za účelom vzdelávania a zabezpečenia pohybu detí. Kurzy sú Záujemcom poskytované buď priamo spoločnosťou Edujumps alebo Trénermi, školenými spoločnosťou Edujumps, vykonávajúcimi kurzy pod značkou edujumps.
Spoločnosť Edujumps poskytuje každému Trénerovi školenia za účelom vysvetlenia pohybovo-vzdelávacích kurzov edujumps. Tréner prostredníctvom webovej stránky spoločnosti Edujumps ponúka kurzy Záujemcom. Spoločnosť Edujumps v mene a na účet Trénera zabezpečuje celý administratívny proces objednávok a fakturácie a Tréner poskytuje Záujemcom kurzy pod značkou edujumps.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky platformy edujumps (ďalej len „VOP“), upravujú niektoré práva a povinnosti spoločnosti Edujumps, Trénerov a Záujemcov, pri objednávaní, organizovaní a zúčastňovaní sa kurzov edujumps.
1.2 Vyplnením objednávky Záujemca súhlasí s týmito VOP.
1.3 Nasledovné pojmy majú v týchto VOP tieto významy:
Edujumps je spoločnosť EDUJUMPS, s.r.o., so sídlom Stromová 5665/23, Bernolákovo, 90027, IČO: 52 879 241, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 50717/N.
Kurzy sú workshopy, tréningy a ďalšie pohybovo-vzdelávacie kurzy poskytované (a) spoločnosťou Edujumps alebo (b) Trénerom a sprostredkované spoločnosťou Edujumps v mene a na účet Trénera vo forme mimoškolskej vzdelávacej činnosti.
Platforma alebo rovnocenne platforma edujumps je internetový portál na webovej adrese https://www.edujumps.sk/, či iné online služby (napr. na prihlasovanie na kurzy) prostredníctvom ktorého spoločnosť Edujumps ponúka účasť na Kurzoch.
Prihlásenie na Kurz – Záujemca vyplní online formulár (ďalej len „Prihláška“) ktorou sa zaviaže uhradiť poplatok za Kurz ktorý mu je známy.
Potvrdenie objednávky je potvrdenie, ktoré spoločnosť Edujumps zašle Záujemcovi na zadanú emailovú adresu, ktorým spoločnosť Edujumps v mene a na účet Trénera potvrdí termín a ďalšie podrobnosti vybraného Kurzu.
Účastník Kurzu je osoba Záujemcom označená za Účastníka Kurzu pri objednávke Kurzu, prípadne neskôr a ktorá je tak oprávnená na účasť na objednanom Kurze.
Tréner je osoba, ktorá vykonáva pohybovo-vzdelávacie kurzy, je organizátorom a poskytovateľom Kurzu. Tréner je ako organizátor Kurzu samostatne zodpovedný za konanie Kurzu, jeho kvalitu, ako aj dodržanie deklarovaných atribútov Kurzu ako čas, miesto a termín konania.
Záujemca je fyzická osoba, fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá si objedná Kurzy ponúkané prostredníctvom Platformy, a to pre seba alebo pre iné Záujemcom určené osoby.

2 ORGANIZÁCIA KURZOV A HODNOTENIE TRÉNEROV
2.1 Kurz je organizovaný spoločnosťou Edujumps alebo Trénerom..
2.2 Záujemca vstupuje do zmluvného vzťahu priamo s Trénerom. Uvedené neplatí v prípade, ak je osobou ponúkajúcou Kurz priamo spoločnosť Edujumps.
2.3 Spoločnosť Edujumps vynaloží úsilie aby všetky Kurzy dodané ktorýmkoľfvek trénerom mali rovnakú úroveň kvality, avšak právne nezodpovedá za dodanie Kurzu Trénerom ako ani za kvalitu Kurzu poskytnutého Trénerom

3 OBJEDNÁVKOVÝ PROCES A PLATOBNÉ PODMIENKY
3.1 Záujemca objednáva Kurz pre seba prípadne iných Účastníkov Kurzu a to najmä prostredníctvom na to určenej funkcie Platformy alebo prostredníctvom vytlačenej objednávky. Záujemca v rámci objednávky označí Účastníkov Kurzu (seba alebo iné osoby).
3.2 Spoločnosť Edujumps vystavuje v mene a na účet Trénera Záujemcom faktúry, či vyzbiera prihlášky a prijíma ich úhrady v prospech Trénerov, ako aj vystavuje Potvrdenia.
3.3 V prípade, ak Záujemca do 24 hodín po vyplnení objednávkového formulára na Platforme neobdrží Potvrdenie, je povinný kontaktovať spoločnosť Edujumps na info@edujumps.sk.
3.4 Spoločnosť Edujumps je oprávnená vystavovať v mene a na účet Trénera faktúru alebo súhrnnú faktúru za všetky dodávky Kurzov, ktoré uskutoční Tréner pre Záujemcu, pričom faktúra takto vystavená musí obsahovať všetky náležitosti faktúry v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými v čase vystavenia faktúry.
3.5 Záujemca súhlasí, že spoločnosť Edujumps je oprávnená vystavovať faktúry aj v elektronickej podobe na základe fakturačných údajov Trénera vrátane bankového účtu a iných náležitostí uvádzaných na faktúre. Takisto Zájemca, aj je fyzická osoba nepodnikateľ, súhlasí, že spoločnosť bude prijímať prihlášky a príjimať ich úhrady na svoj účet v mene Trénera. Spoločnosť Edujumps bude elektronické faktúry vystavovať v súlade s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov. Pre vylúčenie pochybností elektronickou faktúrou je každá faktúra vystavená a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte, vrátane faktúry vytvorenej v papierovej forme, ktorá je naskenovaná a odoslaná prostredníctvom e-mailu. Spoločnosť Edujumps môže zasielať Záujemcovi faktúry e-mailom, avšak zaslanie faktúry e-mailom nie je relevantné z hľadiska plynutia doby splatnosti.

4 ODSTÚPENIE, NEUSKUTOČNENÝ KURZ A REKLAMÁCIE
4.1 Záujemca, ktorý je spotrebiteľom, je oprávnený od zmluvy s Trénerom odstúpiť, a to do 14 dní odo dňa doručenia Potvrdenia od spoločnosti Edujumps.
4.2 V prípade, ak sa Kurz neuskutoční z dôvodov na strane Trénera, spoločnosť Edujumps vyvinie primeranú snahu na to, aby zabezpečila, že Kurz zorganizuje iný zo spolupracujúcich Trénerov alebo sa Kurz uskutoční v náhradnom termíne.
4.3 Bez zabezpečenia náhrady podľa článku 4.2 vyššie sú Tréner a/alebo spoločnosť Edujumps oprávnení zrušiť najviac 10 % Kurzov z celkového počtu Kurzov objednaných na školský polrok (zaokrúhľuje sa na celé čislo). Záujemca nemá nárok na vrátenie uhradenej sumy za Kurzy v prípade, ak počet zrušených Kurzov bez náhrady za zaplatené obdobie neprekročí túto hodnotu.
4.4 Tréner je povinný Záujemcov bezodkladne informovať o zmenách vzťahujúcich sa na Kurz, najmä na zmenu času, miesta, prípadne zrušenie Kurzu.
4.5 Ak Záujemca odhlási Účastníkov Kurzu najneskôr do 5 dní od začatia prvého kurzu, vracia sa mu 100% zaplatenej sumy, ak nebolo vopred dohodnuté inak.
4.6 Ak Záujemca odhlási Účastníkov Kurzu:
(a) do 48 hodín po 2. Kurze bude účtovaný storno poplatok 10 % z úhrady platby za zvolené obdobie,
(b) do 48 hodín po 4. Kurze bude účtovaný storno poplatok 20 % z úhrady za zvolené obdobie,
(c) do 48 hodín po 6. Kurze bude účtovaný storno poplatok 40 % z úhrady za zvolené obdobie,
(d) do 48 hodín po 10. Kurze bude účtovaný storno poplatok 60% z úhrady za zvolené obdobie,
(e) a ak neskôr ako 48 hodín po 10. Kurze, bude účtovaný storno poplatok vo výške 100 % z úhrady za zvolené obdobie.
4.7 Na účely výpočtu stornu poplatku podľa článku 4.6 vyššie sa neberie do úvahy, či sa Účastník Kurzu skutočne zúčastnil – rozhodujúci je počet už zrealizovaných kurzových jednotiek. Ak sa Účastník Kurzu prihlási až v priebehu kurzu, za prvú kurzovú jednotku sa počíta prvá kurzová jednotka, ktorá sa uskutoční po registrácii.
4.8 Spoločnosť Edujumps prijíma v mene Trénera reklamácie ohľadom poskytovania Kurzu. Záujemca je povinný zaslať akékoľvek reklamácie na emailovú adresu info@edujumps.sk a/alebo na adresu sídla spoločnosti Edujumps.
4.9 V prípade, ak je predmetom reklamácie funkčnosti Platformy, je Záujemca povinný zaslať reklamáciu na emailovú adresu info@edujumps.sk a/alebo na adresu sídla spoločnosti Edujumps.
4.10 Pokiaľ Záujemca, ktorý je spotrebiteľom, nie je spokojný so spôsobom, ktorým Tréner a/alebo spoločnosť Edujumps vybavili jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Tréner a/alebo spoločnosť Edujumps porušili jeho práva, môže sa obrátiť na Trénera a/alebo spoločnosť Edujumps so žiadosťou o nápravu. V prípade, ak sa Tréner a/alebo spoločnosť Edujumps k predmetnej žiadosti nevyjadrí do 30 dní odo dňa jej doručenia, prípadne túto zamietne, je Záujemca oprávnený podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4.11 Príslušnými subjektmi na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú právnické osoby zapísané v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporu využiť online platformu pre riešenie sporov, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5 PRÁVA K PLATFORME
5.1 Všetky práva k Platforme, programovému vybaveniu a obsahu sa na nej nachádzajúcemu (okrem obsahu tvoreného Trénermi), predovšetkým príslušné práva duševného vlastníctva (najmä autorské právo, práva k databázam, dizajnom, ochranným známkam) vlastní, resp. ako oprávnený užívateľ vykonáva spoločnosť Edujumps.
5.2 Bez súhlasu spoločnosti Edujumps nie je nikto oprávnený ich použiť na svoje vlastné potreby ani na iný účel ako ten, na ktorý sú v rámci Platformy určené. Nikto nie je oprávnený zasahovať do Platformy a pozmeňovať ju alebo zasahovať do jej ochranných prvkov.
5.3 Spoločnosť Edujumps sa usiluje o funkčnosť a dostupnosť Platformy, Tréner/Záujemca berú na vedomie, že Platforma, rovnako ako iné webové stránky, môže byť z rozličných technických dôvodov dočasne úplne alebo čiastočne neprístupná. Spoločnosť Edujumps nezodpovedá za dostupnosť a funkčnosť Platformy a v prípade jej nefunkčnosti sa bude usilovať o čo najskoršie odstránenie jej príčiny.
(a) .

6 OSOBITNÉ USTANOVENIA K ZODPOVEDNOSTI
6.1 Vzhľadom na to, že Kurzy sú spravidla organizované pre maloleté deti, vyžaduje sa písomný súhlas zákonných zástupcov Účastníkov Kurzu. Súhlas podľa tohto článku, zabezpečí Záujemca.
6.2 Vyplnením objednávky a záväzným objednaním Kurzu, Záujemca potvrdzuje, že Účastníci Kurzu spĺňajú potrebné predpoklady pre účasť na Kurze. Záujemca zabezpečí, aby Účastníci Kurzu neboli chorí, zranení, infekční, prípadne v stave, v ktorom sú spôsobilí ohroziť seba alebo iných Účastníkov Kurzu. Tréner má právo neprijať Účastníka Kurzu, ktorí tieto podmienky nespĺňa.
6.3 Ak Tréner v priebehu Kurzu zistí, že dieťa nespĺňa alebo prestáva spĺňať potrebné predpoklady, upozorní na to bezodkladne Záujemcu.
6.4 Ak počas Kurzu nastane akýkoľvek úraz, prípadne iná zdravotná komplikácia Účastníka Kurzu, Tréner informuje Záujemcu, alebo zástupcu organizácie v ktorej Kurz prebieha, ktorý bude postupovať v súlade s internými smernicami a preberá zodpovednosť za zdravotný stav Účastníka kurzu. V prípade ak je Záujemcom zákonný zástupca maloletého dieťaťa, je sám zodpovedný za jeho zdravotný stav. Tréner poskytne Záujemcovi všetku potrebnú súčinnosť.
6.5 Spoločnosť Edujumps nezodpovedá za kurzy organizované Trénermi, ak nie je v týchto Všeobecných obchodných podmienkach stanovené inak.

7 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
7.1 Spoločnosť Edujumps má právo na zmenu a dopĺňanie týchto VOP a iných vydaných podmienok.
7.2 Aktuálne znenie je zverejnené na Platforme s uvedením verzie a dátumu, od ktorého je platné.
7.3 Právne vzťahy neupravené v týchto VOP a jej súčastiach sa riadia príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
7.4 V prípade, ak sa akékoľvek ustanovenie týchto VOP stane v akomkoľvek ohľade neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP.
7.5 VOP nadobúdajú platnosť dňom 1.3.2023.